قریه کالو

منطقه ای سرسبز وخوش آب وهوابنام قریه کالوازولایت بامیان که درهمسایگی معدن آهن حاجیگک( آجه گک ) که در سلسله کوه های هندوکش، میان بامیان و میدان وردگ واقع بوده و یکى از بزرگترین معادن دنیا به شمار میرود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *