مقدمه ای برسیاست خارجی دوره ی امان الله خان

شاه امان الله خان غازی، درین عکس با جمع از متعلمین و معلمین مکاتب دیده میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *