هرات قدیم …

شهرقديم هرات داراي چهارمحله ميباشد ،قطبيچاق ،بردراني ها،مهمند ها،خواجه عبدالله مصري (رح) وداراي پنج دروازه بوده است ودوطرف شمال درب قطبيچاق ودرب ملك ،درب عراق بطرف غرب درب قندهار يافيروز آباد سمت جنوب درب خوش بسمت شرق. ازچهاردروازه چهاربازار به طرف مرکز شهرامتداد داشته وبه مرکز شهر باهم وصل میگردد که بنام چهارسوق یاد میگردد که درقدیم الایام این بازارها سرپوشیده بودند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *