عبدالرحمان خان و پسرش حبیب‌الله خان

در راس آن‌ها عبدالرحمان خان و پسرش حبیب‌الله خان قرار داشتند. آقای مبارز می‌گوید در زمان این دو امیر، نه کابینه‌ای وجود داشت و نه شورایی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *