“استاد مهوش، بانوی آوازها”

گلالی، دخترک بازیگوش و تنبل مکتب شاید هیچ گاهی تصور نمی کرد که روزی از حنجرۀ او یکی از زیباترین آوازهای این سرزمین بلند می شود

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *