تصویر امیر شیر علی خان، شاهزاده عبداله جان وسردارات و رهبران قومی سال 1869

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *