گروه ربات ساز افغانستان

گروه ربات ساز افغانستان

دختران ربات ساز افغانستان در مسابقه ربات سازی که با حضور ۱۶۲کشور جهان در امریکا برگزار شده بود برنده‌ی مدال نقره شدن این رقابت ها برای سه روز در واشنگتن با حضور ۱۶۲کشور جهان برگزار…

تصویر امیر شیر علی خان، شاهزاده عبداله جان وسردارات و رهبران قومی سال 1869
جوانان افغان دربرنامه های پیشاهنگی
نخبگان سیاسی زن؛ ۱۰ چهره تاثیرگذار بر سیاست …