تصویر امیر شیر علی خان، شاهزاده عبداله جان وسردارات و رهبران قومی سال 1869
نخبگان سیاسی زن؛ ۱۰ چهره تاثیرگذار بر سیاست …